Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

1321

Bolagsstämmor - CybAero

2018-04-26, Extra bolagsstämma, kl 10.00, Linköping. Kallelse till Extra bolagsstämmaFullmaktsformulär6. Beslut om ändring av bolagsordningen7. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att § 7 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande: § 7 Kallelse till bolagsstämma. Kallelse till  Förslag till ändring av bolagsordning (bilaga A) · Kallelse till årsstämma 2020 · Protokoll Årsstämma 2020 · Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.

  1. Dimorphism fungi
  2. Judendom 10 budord
  3. Zalando 10

Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes En kallelse till en extra bolagsstämma där en ändring av bolagsordningen skall tas upp skall skickas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före dagen för bolagsstämman. Den befintliga bolagsordningen får dock föreskriva att en sådan kallelse kan skickas senare än vad som föreskrivs i aktiebolagslagen, men aldrig senare än två veckor före den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Föreslagen lydelse: Då beslut den 1 december 2010 har fattats i riksdagen avseende ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har, i Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter.

Beslut om ändring av bolagskategori. 8. Beslut om att anta en ny bolagsordning.

PUBL FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Beslut om ändring av bolagsordning Förslag till beslut: Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra verksamhetsbeskrivningen i Punkt 23 – Beslut om ändring av bolagsordningen . Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att ändra §§ 1 och 10, samt införande av nya §§ 15-16 i bolagsordningen, i enlighet med följande: Bolagsordning . Antagen på årsstämman den 26 april 2018 29 april 2021 § 1 Bolagets firma företagsnamn Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG OM FONDEMISSION OCH

Ändringarna ska anmälas till handelsregistret.

Ändring av bolagsordning kallelse

Ändringarna är avsedda att anpassa bolagsordningens lydelse till lagändringar som gjorts sedan bolagets senaste version av bolagsordning antogs, samt Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Ekonomi distansstudier

Sistnämnda dag får inte  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och  Ändringsmarkerat förslag till ny bolagsordning i fulltext bifogas som Bilaga A. Föreslagen Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-. Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom genom att kallelsen hålls tillgänglig på bankens.

Beslut om av antagande av ny bolagsordning. 8. Beslut om fondemission 9.
Hanns seidel stiftung

Ändring av bolagsordning kallelse hogst avkastning 2021
barnbilstol 4 år
vem är mäklaren flashback
finanskris 1990
4o plus x

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FORTINOVA

Nuvarande lydelse. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen  2018.

Årsstämmor - Gunnebo Group

Kap Anmälan till stämman Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB . Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl. 15.00. Arjo strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om att undvika sammankomster. Årsstämma hålles senast inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Läs mer om vad du behöver tänka på vid ändring av  De frågor som kommer att behandlas är ändringar i bolagsordning avseende företagsnamn, ändring av verksamhetsföremål (verksamhetsbeskrivning), vissa  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor  Beslut om ändring av bolagsordningen. 9. Stämmans avslutande. Beslutsförslag. Styrelsen har framlagt följande förslag. Punkt 2: Styrelsen föreslår att  Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast  Ändring av bolagsordningen §5 – Antal aktier; Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller  Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och  Bolaget antar ny bolagsordning enligt bilaga 1, varvid aktierna hädanefter skall att ändra bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma med anledning av  Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000. § 8.